Úvod do psychoterapie

Vstoupit do intranetu

Anotace

Účastníci modulu budou v rámci dvoudenního setkání seznámeni se základními psychoterapeutickými přístupy a zásadami. Cílem teoretického vzdělávání prvního dne je zasadit pochopení psychologické léčby a rozvoje osobnosti daného jedince do odborného kontextu, umět rozlišit vlastní kompetence, mít povědomí o duševních poruchách a vědět, kdy se obrátit na odbornou pomoc. Probírána budou zejména témata, která umožní účastníkům inspirovat se jednotlivými psychoterapeutickými školami v oblasti komunikace a přístupu ke klientům (např. v postupech krizové intervence a podpůrného rozhovoru, v  rozpoznání nebezpečnosti určitého chování apod.). Druhý den vzdělávání je zaměřen převážně na praktickou aplikaci získaných poznatků a na rozbor konkrétních kazuistik a dotazů účastníků, vycházejících z jejich profesní praxe.

Odborný garant

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Struktura modulu